ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az Emberek az Állatokért Állatrendőrség 2013 Alapítvány az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

név:                                       Emberek az Állatokért Állatrendőrség 2013 Alapítvány
nyilvántartási szám:        11804/2013
nyilvántartó bíróság:       Fővárosi Törvényszék
székhely:                             1124. Budapest Fodor u. 120.
adószám:                            18514254-1-43
email:                                   info@allatrendorseg.com , allatrendorsegalapitvany@gmail.com
honlap:                                www.allatrendorseg.com

tárhelyszolgáltató:          Wix.com Ltd. 40 Namal Tel Aviv Street Tel Aviv, 6350671 Israel

 

AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 

 1. Önkéntesek jelentkezésének kezelése

 

Adatkezelés célja: az önkéntes tevékenységet vállaló személyek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetését és a velük való rendszeres kapcsolattartás; adatok minőségének biztosítását és a visszaélésszerű jelentkezések kiszűrése

Adatkezelés jogalapja: az önkéntes, azaz az Ön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Kezelt adatok köre: név (tevékenység ellátásához szükséges), e-mail cím, telefonszám (tevékenység ellátásához, kapcsolattartáshoz szükséges); regisztráció időpontja

Adatkezelés határideje: az Ön hozzájárulása visszavonásáig.

 

 1. Adományok, felajánlások gyűjtése

 

Adatkezelés célja: tárgyi vagy pénzadománnyal, szolgáltatással történő támogatás, az adományok kezelése és az adományozóval való kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont. illetve jogi kötelezettség teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

Kezelt adatok köre: az adományozó teljes neve, adományozó országa, e-mail címe, telefonszáma (önkéntesen megadható, ha kapcsolatfelvétel céljából megadja); az adomány adatai adományozás céljának leírása; számlázási cím, a tranzakció végrehajtásához szükséges adatok, így bankszámlaszám, adomány összege, forrása, adományozás időpontja. A megadott adatok az adományozáshoz, illetve az adományigazolás kiállításához szükségesek.

Adatkezelés határideje: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Az adatkezelés minden esetben önkéntes. Az Adományozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét. Hozzájárulás visszavonásának hiányában adatait, azok rögzítését követő 8 év elteltével, illetve a mindenkor hatályos adójogi- és számviteli jogszabályokban meghatározott időtartam, melynek lejártát követően adatai automatikusan töröljük.

 

 1. Örökbefogadók adatainak kezelése 

 

Adatkezelés célja: az örökbeadott állatok befogadói adatainak tárolása későbbi kapcsolatfelvétel céljából, örökbefogadási szerződés megkötése, teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: az örökbefogadó hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.

Kezelt adatok köre: az örökbefogadó neve, címe, telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelés határideje: az örökbefogadó hozzájárulásának visszavonásáig. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Adományozó által megadott hozzájárulás.

 

 1. A Honlap látogatása

 

Adatkezelés célja: a rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyére, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget.

Adatkezelés jogalapja: az Alapítvány jogos érdeke GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont.

Kezelt adatok köre: az érintett IP címe, a látogatás időpontja, továbbá az érintett által használt operációs rendszer és böngésző típusa

Adatkezelés határideje: a Honlap látogatásától számított 1 év

 

Adatbiztonsági intézkedések

 

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • az adatkezelő a belső adatvédelmi szabályzatával összhangban megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi jogszabályok rendelkezései alapján és a technika adott állása szerint is a megfelelő védelmi szint eléréséhez és érvényesüléséhez szükségesek az adatvesztés és az illetéktelenek által történő hozzáférés elkerülése érdekében;

 • az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható, továbbá a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen; a választott informatikai, műszaki rendszerek alkalmasak az adatkezelési céloknak és a kezelt személyes adatok mennyiségének megfelelő védelemre (csak korlátozott hozzáférés a kezelt adatokhoz);

 • a személyes adatokat az adatkezelő bizalmas adatként minősíti és kezeli, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget ír elő;

az adatkezelő biztosítja az adatok, az adathordozó eszközök és az iratok megfelelő fizikai védelmét (jelszavas védelem a laptopján).

 

Az érintettek jogai

 

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésnek korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

 • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog: Kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy alapítványunknál személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, továbbá az alapítvány által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatás ingyenes - kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk - azt az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.

 • Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni. Az Adatkezelő a kérelmét indokolatlan késedelem nélkül legfeljebb 30 napon belül teljesíti és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

 • Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja van.

Ha azonban a törölni kért személyes adatra nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Önt a megadott elérhetőségére küldött válaszlevélben értesíti. Ha a kérelmet elektronikus úton küldi meg az Adatkezelőnek, akkor a válaszlevél is – lehetőség szerint – elektronikus úton érkezik meg Önhöz. Ha más úton kéri megküldeni a választ, kérjük, jelezze ezt a kérelemben.

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.

Korlátozás esetén az Adatkezelő csak tárolhatja a személyes adatot, egyéb adatkezelési tevékenység kizárólag a korlátozást kérő hozzájárulásával jogi igény előterjesztése miatt, vagy közérdekből történhet.

Az adatok korlátozását akkor lehet kérni, ha:

 • úgy gondolja, hogy adatai nem pontosak, vagy

 • úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, de az adat törlését nem szeretné stb.

 • Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 • Adathordozhatósághoz való jog: Adatkezelő biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 • Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel bizalommal fordulhat az Adatkezelőhöz, a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

Honlap: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Amennyiben nem elégedett panaszkezelésünkkel, lehetősége van továbbá bírósághoz – a lakóhely, tartózkodási hely szerint illetékes törvényszékhez, vagy Fővárosi Törvényszékhez -fordulni.

 

Vegyes rendelkezések

 

Az Alapítványunk nem gyűjt gyermekektől személyes adatot.

Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Alapítvány Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Alapítványét ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot és egyben kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatót a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, joggyakorlatnak megfelelően módosítsa.